FAQs About the word acclivity

dốc

an upward slope or grade (as in a road)A slope or inclination of the earth, as the side of a hill, considered as ascending, in opposition to declivity, or desce

sự tăng lên,đồi,độ dốc,leo,Độ dốc,khuynh hướng,rặng núi,tăng,lên dốc,không thể

biến cách,suy giảm,độ dốc,sự xuống,nhúng,Hạ cấp,dốc xuống,ngã,treo,lưu vực

acclivitous => Dốc, acclivities => sườn dốc, acclive => lên dốc, acclimature => làm quen với khí hậu, acclimatizing => thích nghi,